Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookiem

Miejskiego Centrum Zdrowia w Ujeździe

 

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w serwisie internetowym udostępnionym pod adresem mcz.ujazd.com.pl (zwanym dalej „Serwisem”). Polityka określa również zasady wykorzystywania plików cookies w Serwisie.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jego użytkownicy (zwani dalej „Użytkownikami”) zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Polityki
i jej akceptacji.

I.       Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Miejskie Centrum Zdrowia z siedzibą w Ujeździe (97-225) przy ul. Parkowej 4, wpisany do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000045643, NIP:773-21-28-312, REGON:590728322 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można skontaktować się również za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres e-mail ms4medics@gmail.com
lub listownie pod adresem Administratora.

II.     Dane osobowe naszych pacjentów przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe pacjentów korzystających z poradni medycyny pracy przekazywane są przez pracodawców.

Dane osobowe osób bliskich naszych pacjentów są przekazywane w celu realizacji działań związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej.

III.   Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów i nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub związanych
z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych (np. firmom realizującym badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej  i obrazowej).

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

IV.  W ramach realizacji wskazanych celów gromadzone są dane kategorii zwykłych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, podstawa ubezpieczenia, stopień pokrewieństwa - w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny) oraz dane szczególnych kategorii (dane medyczne).

Możemy również otrzymać adres e-mail oraz numer telefonu pacjenta,
ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną. Dane
te mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie
na podstawie indywidualnie wyrażonej zgody.

V.    W oparciu o gromadzone i przetwarzane dane osobowe Administrator
nie będzie podejmował żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem tzw. profilowania.

VI.  Dane niezbędne do realizacji świadczeń medycznych oraz dokumentacja medyczna przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami przez okres 20 lat od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Jeżeli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody
do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

VII.  Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej
w sposób określony przepisami prawa. Odmowa podania danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Wyrażenie zgody marketingowej również jest dobrowolne - odmowa
jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług medycznych. Jednocześnie pacjent ma prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnej chwili osobiści, w formie mailowej lub pisemnej, a także za pośrednictwem swojego konta w Portalu Pacjenta, po uprzednim zalogowaniu.

VIII.Administrator zapewnia pacjentom prawo dostępu do swoich danych,
ich sprostowanie, żądanie ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

IX.    Polityka dotycząca plików Cookies.

          Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie            mcz.ujazd.com.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na instalację plików Cookies        na      urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu oraz           wykorzystywanie plików Cookies przez MCZ w Ujeździe zgodnie z niniejszą       Polityką. Zgoda       jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez     MCZ w Ujeździe plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej    przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.

          "Cookies" / Ciasteczka są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika.           Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich    zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona           internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na      komputerze użytkownika.

          Pliki Cookies używane w serwisie umożliwiają mierzenie aktywności           użytkowników w serwisie, dostosowywanie i poprawianie sposobu działania       serwisu, mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach serwisu,     badanie preferencji użytkowników i tym samym podnoszenie jakości         świadczonych przez nas usług.

Nie wykorzystujemy plików Cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem          telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy        cookies behawioralnych.

          W serwisie mcz.ujazd.com.pl mogą być używane dwa rodzaje plików           Cookies:

·       sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

·       stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony
w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

          Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies są      obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika.           Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak   użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto         pamiętać jednak, że wiele plików Cookies pomaga w korzystaniu ze strony        internetowej.

          Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w           ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.           Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik           zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę           mcz.ujazd.com.pl.

 

Aktualności

dr. Sławomir Kijewski

11.02.2020

Do kadry medycznej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe dołączył dr. Sławomir Kijewski.

Do kadry medycznej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe dołączył dr. Sławomir Kijewski.Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pracując w Siłach Powietrznych RP o odpowiedzialny był m.in. za zabezpieczenie medyczne ćwiczeń, podstawową opiekę medyczną i medycynę pracy.Od 2011r lekarz rodzinny w Mir-Med w Tomaszowie Maz. oraz w Vita-Med w Opocznie.W 2019r zgłoszony do konkursu Hipokrates Ziemi Łódzkiej w kategorii lekarz rodzinny, Prywatnie ojciec czterech synów, żona Iwona pracuje jako księgowa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Czytaj więcej...
Nowi lekarze

31.08.2020

Nowi lekarze

W naszej przychodni - zdrowie i uśmiech każdego dziecka i jego rodziców są najważniejsze!!!Podczas wizyty nie ma miejsca na strach, smutek i kwaśną minkę... każdy mały pacjent czuje się u nas kimś wyjątkowym.  Od 16 września do grona lekarzy Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe dołączy nowy lekarz Pediatra  Paweł Kozik - absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Nowy Pediatra na początek będzie przyjmował w środy i czwartki od 15:30 – 18:00. Stopniowo będzie zaangażowany w coraz to większym zakresie, aby pokryć zapotrzebowanie na usługi lekarza pediatry na terenie naszej gminy,   oraz nowy lekarz Ginekolog Martyna Masternak pracująca w Centrum Zdrowia Matki Polki.

Czytaj więcej...
Możliwość wykonania badań na przeciwciała anty-SARC-CoV-2

23.04.2020

Możliwość wykonania badań na przeciwciała anty-SARC-CoV-2

Informujemy o możliwości wykonania wykrycia przeciwciał anty-SARC-CoV-2.Koszt jednego badania wynosi 150 zł, pakiet podwójny 250 zł.

Czytaj więcej...
plakat

14.09.2019

Opieka dla osób niesamodzielnych

IEKA DOMOWA DLA OSÓB CHORYCH, STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCHHARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA – WSPARCIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z TERENU GMINY UJAZDDECYZJA W SPRAWIE WYBORU OFERTY​​​​​​INFORMACJA O ROZEZNANIU RYNKU - DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA - WSPARCIE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z TERENY GMINY UJAZDUWAGA: NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIENABÓR PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W RAMACH PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONYOpieka dla osób niesamodzielnychProjekt zakłada objęcie 20 osób długoterminową opieką i wsparciem pielęgniarek, opiekunów medycznych, psychologów, dietetyków oraz rehabilitantów. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel,osoby, które ukończyły 65 rok życiaosoby zamieszkałe na terenie gminy Ujazd w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.Warunki uczestnictwaWarunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Długoterminowa Opieka Domowa – wsparcie dla osób niesamodzielnych z terenu gminy Ujazd” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny,zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.w celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego. Lista osób zakwalifikowanych do projektu.Ogłoszenie wyników naboru Dokumenty rekrutacyjne?1. Formularz rekrutacyjny  załącznik do pobrania - 1 - Formularz rekrutacyjny.pdfzałącznik do pobrania - 1 - Formularz rekrutacyjny.docx2. Regulamin rekrutacyjnyzałącznik do pobrania - 2 - Regulamin rekrutacyjny.pdf załącznik do pobrania - 2 - Regulamin rekrutacyjny.docx3. Skierowanie do objęcia opieką długoterminowązałacznik do pobrania - 3 - Skierowanie do objęcia opieką długoterminową.pdf4. Ocena wg skali Barthelzałacznik do pobrania - 4 - Ocena wg skali Barthel.pdf5. Oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania UEzałącznik do pobrania - 5 - Oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania z UE.pdfzałącznik do pobrania - 5 - Oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania z UE.docx  Biuro Projektu „Długoterminowa Opieka Domowa – wsparcie dla osób niesamodzielnych z terenu gminy Ujazd”Gminny Zespół Ochrony Zdrowia 97-225 Ujazd, ul. Parkowa 4tel.: 44 719-21-12 mail:  gzoz@ujazd.com.plBiuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00Czas trwania: 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Wysokość dofinansowania 871 655,00 zł

Czytaj więcej...
logo

14.09.2019

Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi dotyczącej dostawy aparatu USG

Szanowni Państwo,Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi dotyczącej dostawy aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe. Szczegóły znajdują się tu:Załacznik nr 5 - USG umowa.docZałaczniki nr 2-4 - USG Ujazd.docZałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia usg.docZAPYTANIE OFERTOWE- usg ujazd.doc 

Czytaj więcej...
Zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej

18.12.2019

Zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka